personnages

                   
Ryûji Takane                     Kiku Takane

                   
Kenzaki Kun                     Kawai Takeshi

                   
Shinatora Kazuki                     Katori Ishimatsu

 

épisodes

                   
épisode 1 (06/04/2006)                     épisode 2 (13/04/2006)

                   
épisode 3 (20/04/2006)                     épisode 4 (27/04/2006)

                   
épisode 5 (04/05/2006)                     épisode 6 (11/05/2006)

                   
épisode 7 (18/05/2006)                     épisode 8 (26/05/2006)

                   
épisode 9 (01/06/2006)                     épisode 10 (08/06/2006)

                   
épisode 11 (15/06/2006)                     épisode 12 (22/06/2006)